Những Công Nghệ hàng đầu toàn cầu

DANH MỤC THIẾT BỊ

GIẢI PHÁP-TRIỂN KHAI

ChuyênDụng Workstation

DELL PRECISION TOWER 3000

Lh: 0907 08 79 77

Switch-WiFi Networking

SWITCH CISCO-LINKSYS24

Lh: 0907 08 79 77

Máy Chủ Server

SERVER IBM X3650 M5 RACK 2U

Lh: 0907 08 79 77

Máy Chủ Server

SERVER IBM X3630 M4 RACK 2U

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER INTEL R2224GZ4GC4

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER INTEL R2312SC2SHGR

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER INTEL R2308WTTYS

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER HPE ML 350

Lh: 0907 08 79 77

ChuyênDụng Workstation

DELL PRECISION TOWER 3000

Lh: 0907 08 79 77

Switch-WiFi Networking

SWITCH CISCO-LINKSYS24

Lh: 0907 08 79 77

Máy Chủ Server

SERVER IBM X3650 M5 RACK 2U

Lh: 0907 08 79 77

Máy Chủ Server

SERVER IBM X3630 M4 RACK 2U

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER INTEL R2224GZ4GC4

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER INTEL R2312SC2SHGR

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER INTEL R2308WTTYS

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER HPE ML 350

Lh: 0907 08 79 77

ChuyênDụng Workstation

DELL PRECISION TOWER 3000

Lh: 0907 08 79 77

Switch-WiFi Networking

SWITCH CISCO-LINKSYS24

Lh: 0907 08 79 77

Máy Chủ Server

SERVER IBM X3650 M5 RACK 2U

Lh: 0907 08 79 77

Máy Chủ Server

SERVER IBM X3630 M4 RACK 2U

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER INTEL R2224GZ4GC4

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER INTEL R2312SC2SHGR

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER INTEL R2308WTTYS

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER HPE ML 350

Lh: 0907 08 79 77

ChuyênDụng Workstation

DELL PRECISION TOWER 3000

Lh: 0907 08 79 77

Switch-WiFi Networking

SWITCH CISCO-LINKSYS24

Lh: 0907 08 79 77

Máy Chủ Server

SERVER IBM X3650 M5 RACK 2U

Lh: 0907 08 79 77

Máy Chủ Server

SERVER IBM X3630 M4 RACK 2U

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER INTEL R2224GZ4GC4

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER INTEL R2312SC2SHGR

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER INTEL R2308WTTYS

Lh: 0907 08 79 77

Lưu Trữ Storage

SERVER HPE ML 350

Lh: 0907 08 79 77